X

舞台租赁

晶台(Kinglight)租赁显示屏系列灯珠产品具有更高的防磕碰性能,能有效降低显示屏在运输及多次拆装时的损耗,更好地满足舞台表演、大型演唱会、巡回演唱会及各种商业展示等临时性表演、演示场景下的LED显示屏使用需求。

版本 图片
简写 代码 参数范围 整屏亮度 (参考)
颜色 要求亮度 亮度范围(mcd) 波长范围(NM) 电压(V) 电流(mA)
典型值 MIN MAX MIN MAX MIN MAX
旗舰版
1820-KS3B JT-KF1820QBZGSURM-BB-KS3 R 365 280 450 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 4000nit
G 515 380 600 510 535 2.4 3 8
B 65 40 80 458 475 2.6 3.2 5
旗舰版
1820-KS3 JT-KF1820QBZGSURM-CB-KS3 R 650 550 750 618 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 7000nit
G 990 700 1200 510 535 2.3 3.1 8
B 130 90 150 458 475 2.4 3.2 5
至尊版
1820-BB-A3 JT-KF1820QBZGSURM-BB-A3 R 350 280 500 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 4000nit
G 420 380 620 510 535 2.4 3.4 8
B 50 42 80 458 475 2.4 3.4 5
至尊版
1820N-A3 JT-KF1820NZGSURQBM-CB-A3 R 630 420 850 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 7000nit
G 950 650 1250 510 535 2.4 3.4 8
B 120 100 180 458 475 2.4 3.4 5
至尊版
1820N-A2 JT-KF1820NZGSURQBM-CB-A2 R 500 380 700 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 6000nit
G 750 630 1100 510 535 2.4 3.4 8
B 95 80 160 458 475 2.4 3.4 5
至尊版
1820N-A1 JT-KF1820NZGSURQBM-CB-A1 R 410 250 500 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 4500nit
G 680 480 850 510 535 2.4 3.4 8
B 85 65 130 458 475 2.4 3.4 5
至尊版
1820-A3 JT-KF1820QBZGSURM-CB-A3 R 630 420 850 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 7000nit
G 950 650 1250 510 535 2.4 3.4 8
B 120 100 180 458 475 2.4 3.4 5
至尊版
1820-A2 JT-KF1820QBZGSURM-CB-A2 R 500 380 700 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 6000nit
G 750 630 1100 510 535 2.4 3.4 8
B 95 80 160 458 475 2.4 3.4 5
至尊版
1820-A1 JT-KF1820QBZGSURM-CB-A1 R 410 250 500 620 625 1.7 2.4 15 P3.91 13S 4500nit
G 680 480 850 510 535 2.4 3.4 8
B 85 65 130 458 475 2.4 3.4 5