X

IGBT隔离驱动

隔离驱动IGBT是一种由隔离变换器和IGBT晶体管组成的电路,它可以将低电压的控制信号转换为高电压的控制信号,从而控制IGBT晶体管的开关

封装方式 所有 SOP5 WDIP8 DIP8 LSOP6
Product Photo Package size(LxWxHmm) IFLH (Max) (mA) VCC (Min) (V) VCC (Max) (V) tPHL(ns) tPLH(ns) Output Current (A) CMR(V/us) Topr (Min) (degC) Topr (Max) (degC) Viso (Vrms) 下载
KL3150 KL3150 DIP8 9.76x6.6x3.5 5 15 30 300 300 1 25000 -40 110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KLW3120 KLW3120 WDIP8 11.15x9x3.9 5 15 30 300 300 2.5 25000 -40 110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3140 KL3140 DIP8 9.76x6.6x3.5 5 15 30 300 300 0.6 25000 -40 110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL341W KL341W LSOP6 6.8x4.58x3.18 5 15 30 200 200 3 20000 -40 105 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL3120 KL3120 DIP8 9.76x6.6x3.5 5 15 30 300 300 2.5 25000 -40 110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL340W KL340W LSOP6 6.8x4.58x3.18 5 15 30 200 200 1 20000 -40 105 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL340P KL340P LSOP6 6.8x4.58x3.18 5 15 30 200 200 1 20000 -40 105 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KL341P KL341P LSOP6 6.8x4.58x3.18 5 15 30 200 200 3 20000 -40 105 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台
KLS3150 KLS3150 LSOP6 6.8x4.58x3.18 5 15 30 400 400 1 15000 -40 110 5000 晶台,晶台光电,苏州晶台,kinglight,深圳晶台